bip

STATUS PRAWNY DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁOMIANKACH

  1. Organem Prowadzącym Dwujęzyczną Szkołę Podstawową w Łomiankach jest spółka Edukacja Społeczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  2. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Łomiankach jest niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
  3. Szkoła jest szkołą podstawową o ośmioletnim cyklu kształcenia dla dzieci i młodzieży z oddziałami dwujęzycznymi.
  4. Nadzór pedagogiczny sprawuje nad działalnością szkoły sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
  5. Statut szkoły