Badamy ścieżki kariery

"It's who you know, not what you know."

In America we have a popular catchphrase: “It’s who you know, not what you know.” Who you know might be just as important as what you know when it comes to gaining professional opportunities. Parents and teachers put much emphasis on us learning however, if we are honest, building a network of connections is just as vital.

Students have been researching their future career paths in Life Skills. Additionally, they are learning how to use The Microsoft Office Suite in a professional way, how to build a professional image and how to build a personal and professional network. It’s perhaps a little too soon for LinkedIn but you’ll be impressed to know that we have created a “Business Network Database” for our super Edukacja Społeczna Community! It includes the names of our students and a list of interesting jobs, professions, and fields of business that their friends and family members are involved in.

On Friday, February 9th, students started the process of networking with colleagues both inside and outside their class. Reaching out to students from other classes required a bit of courage!! They scanned our “BND” for careers that that interested them and then emailed requests to their colleagues in hopes that they will learn something more about a profession they are attracted to.

Hence, in the days ahead parents may receive an unusual request: “Mom/Dad would you feel comfortable providing your professional email to one of my classmates? They would like to ask you two or three questions about your job.”

What kind of questions might parents receive? Students are curious about the field of studies you chose in university. They really want to know if parents truly enjoy their jobs. They may also ask if parents perceive their curent profession as a good career in the decades to come. If you receive a request, please share your expertise! Your response will only take a few minutes.

Although this Life Skills program is new to our school, similar projects have been instituted in progressive and innovative public and private schools around the globe. So please consider making a difference in the life of one of our bright students in the days and weeks to come. We are convinced that your participation will play a major part in this memorable project, perhaps for years to come.

W Ameryce mamy popularne powiedzenie: „Liczy się to, kogo znasz, a nie to, co wiesz”. Jeśli chodzi o zdobywanie możliwości zawodowych, to, kogo znasz, może być tak samo ważne jak to, co wiesz. Rodzice i nauczyciele kładą duży nacisk na to, abyśmy się uczyli, jednak jeśli mamy być szczerzy, budowanie sieci powiązań jest równie istotne.

Studenci badali swoje przyszłe ścieżki kariery w zakresie umiejętności życiowych. Dodatkowo uczą się, jak profesjonalnie korzystać z pakietu Microsoft Office, jak budować profesjonalny wizerunek oraz jak budować sieć osobistą i zawodową. Być może jest to trochę za wcześnie na LinkedIn, ale będziesz pod wrażeniem, wiedząc, że stworzyliśmy „Bazę sieci biznesowej” dla naszej super społeczności Edukacji Społecznej! Zawiera nazwiska naszych uczniów oraz listę ciekawych zawodów, zawodów i dziedzin biznesu, w które zaangażowani są ich przyjaciele i członkowie rodziny.

W piątek 9 lutego uczniowie rozpoczęli proces nawiązywania kontaktów z kolegami zarówno w klasie, jak i poza nią. Dotarcie do uczniów z innych klas wymagało odrobiny odwagi!! Przeskanowali nasze „BND” w poszukiwaniu zawodów, które ich zainteresowały, a następnie wysłali e-maile z prośbami do swoich kolegów w nadziei, że dowiedzą się czegoś więcej o zawodzie, który ich interesuje.

Dlatego w nadchodzących dniach rodzice mogą otrzymać nietypową prośbę: „Mamo/tato, czy zechciałbyś udostępnić swój służbowy e-mail jednemu z moich kolegów z klasy? Chcieliby zadać Ci dwa lub trzy pytania dotyczące Twojej pracy”.

Jakiego rodzaju pytania mogą otrzymać rodzice? Studenci są ciekawi kierunku studiów, który wybrałeś na uniwersytecie. Naprawdę chcą wiedzieć, czy rodzice naprawdę lubią swoją pracę. Mogą także zapytać, czy rodzice postrzegają swój obecny zawód jako dobrą karierę w nadchodzących dziesięcioleciach. Jeśli otrzymasz prośbę, podziel się swoją wiedzą! Twoja odpowiedź zajmie tylko kilka minut.

Chociaż ten program umiejętności życiowych jest nowością w naszej szkole, podobne projekty zostały wdrożone w postępowych i innowacyjnych szkołach publicznych i prywatnych na całym świecie. Prosimy zatem o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w życiu jednego z naszych bystrych uczniów w nadchodzących dniach i tygodniach. Jesteśmy przekonani, że Państwa udział odegra znaczącą rolę w tym niezapomnianym projekcie, być może na długie lata.

Patrick Joyce
Foreign Language Department