Dwujęzyczność SP

Edukacja Społeczna traktuje nauczanie dwujęzyczne już nie jako nowy trend czy element uatrakcyjniający edukację, jest to już standard nowoczesnego nauczania. Nasz zespół wykorzystuje zarówno najlepsze praktyki światowe jak i własne doświadczenia nauczycieli we wprowadzaniu i realizowaniu programów dwujęzycznych, dobierając odpowiednio narzędzia, metody i rozwiązania.

W realizowanym programie w praktyczny sposób wykorzystujemy m.in. wybrane elementy:

 • Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera, poprzez odpowiednie dobranie przedmiotów, aby dać wszystkim dzieciom realne szanse na aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym, wykorzystując potencjał każdego ucznia, jego zainteresowania i talenty, a z drugiej strony wspierając obszary wymagające takiego wsparcia.
 • Zintegrowane Nauczanie Językowo-Przedmiotowe (CLIL), poprzez unikalny sposób łączenia treści nauczania zintegrowanego z nauczaniem językowym z wykorzystaniem autorskich narzędzi i metod pracy dobieranych do możliwości rozwojowych każdego dziecka
 • Biorąc pod uwagę zmienność pojawiających się, rozwijanych i znikających metod oraz teorii, wybraliśmy w nauczaniu elementy podejść, metod i technik, które najbardziej pasują do dzieci mieszkających w XXI wieku w Polsce. W największym stopniu wykorzystujemy elementy następujących metod:
 • Komunikacyjne Nauczanie Języka (CLT) kładzie nacisk na interakcję zarówno, jako środek jak i cel nauczania. Głównie skupia się na pomaganiu uczniom w tworzeniu znaczenia, raczej niż pomaganiu im w rozwijaniu perfekcyjnych struktur gramatycznych oraz nabycia wymowy rodzimych użytkowników języka.
  • Nauczanie Języka Oparte na Zadaniach (TBLT). Podejście to opiera się na używaniu autentycznego języka i zlecaniu uczniom zadań do wykonania w języku, którego się uczą.
  • Zanurzenie w języku. W szkole to przekazywanie materiału dydaktycznego poprzez język obcy.
 • Najnowsze odkrycia w zakresie psychologii poznawczej i neurologii dotyczące dwujęzyczności i nauki języka jak te dr Ellen Bialystok oraz dr Jamesa Ashera czy wskazówki i opracownia dotyczące nowoczesnego podejścia do nauczania jak te sir Kena Robinsona
 • Jednocześnie realizowany jest zatwierdzony przez MEN program nauczania języka.
 • Na podstawie własnych doświadczeń przy wyborze różnych technik i metod kierujemy się następującymi zasadami:
 • English is fun. – Nauka jest bardziej skuteczna, gdy sprawia przyjemność. Lekcje nie mogą być nudne. Treści muszą być interesujące dla uczniów i to tych konkretnych uczniów.
 • English is living. – Język obcy to nie po prostu przedmiot w szkole, z którego otrzymuje się stopnie. To sposób wyrażanie się, komunikowania się, poznawania otaczającego nas świata. Jego znajomość czyni nas bogatszymi i otwiera przed nami nowe możliwości.
 • Let’s immerse in English. – Aby poznać język obcy i swobodnie się nim posługiwać trzeba spróbować przyswajać go nie tylko wzrokiem (tekst pisany) i słuchem (tekst mówiony), ale wszystkimi zmysłami. Starać się zanurzyć w nim, aby nie był on jakąś częścią poza nami, czymś obcym, lekcją, którą się włącza i po 45 minutach wyłącza. Trzeba doprowadzić do stanu, gdy zupełnie nieświadomie zaczynami myśleć, marzyć czy liczyć w tym języku, a nie w języku ojczystym.
 • Engage & Interact. – W procesie nauczania konieczne jest zaangażowanie z obu stron. Jeżeli nie zaangażuje się ucznia, nie wciągnie go poprzez atrakcyjne, interaktywne techniki i metody, pozostanie on wciąż bardziej obserwatorem procesu nauczania niż jego uczestnikiem, przyswoi niewiele i w sposób nietrwały.

Podczas realizacji programu zwracamy uwagę na rozwój poszczególnych umiejętności językowych, czasem bezpośrednio, a czasem pośrednio poprzez odpowiednie techniki:

 • Komunikacja werbalna
  • Ustna: mówienie, słuchanie ze zrozumieniem
  • Pisemna: pisanie, czytanie ze zrozumieniem
  • Komunikacja pozawerbalna (poznawanie kultury, sposobu ekspresji osób z innych kultur, sztuka prezentacji itd.)

Właśnie te umiejętności podlegają następnie ocenie podczas egzaminów certyfikujących, a ich odpowiednie opanowanie składa się na biegłość w posługiwaniu się językiem obcym.

 

Przyjęte założenia w połączeniu z dużym doświadczeniem kadry dydaktycznej przynoszą oczekiwane efekty:

 • Łatwość komunikowania się w języku angielskim w naturalny sposób
 • Wysokie wyniki podczas egzaminów zewnętrznych Cambridge
 • Sukcesy w olimpiadach i konkursach językowych
 • Gotowość do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym
 • Szybkie tempo nauki języka
 • Motywacja do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż same lekcje języka angielskiego
 • Otwartość na różne kultury i umiejętność współpracy w zróżnicowanej grupie
 • Pewność siebie, eliminowanie kompleksów

Realizowany przez nas program zakłada odpowiednie dostosowanie do rozwoju dziecka. W pierwszych klasach rozpoczyna się od 9 godzin zajęć z językiem angielskim w tygodniu realizowanych poprzez różne przedmioty w atrakcyjnej formie, stopniowo zwiększając do 10 godzin w drugim etapie nauczania i 11 godzin w gimnazjum. Na każdym etapie następuje weryfikacja efektów nauczania poprzez zdawanie odpowiednich egzaminów Cambridge. Uczeń kończąc 3 klasę gimnazjum, jednocześnie zdaje egzamin First Certificate lub Advance Certificate.