Rekrutacja - Szkoła Podstawowa

DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMIANKACH

ZASADY REKRUTACJI

 
Zapisy kandydatów do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Łomiankach prowadzone są w Sekretariacie Szkoły przy ul. Warszawskiej 141 – w ciągu całego roku szkolnego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą telefoniczną i elektroniczną:

tel. do Dyrektora Szkoły: +48 537 930 038
tel. do Sekretariatu Szkoły: +48 22 75 111 73
E-mail szkoły: rekrutacja@eduspoleczna.pl

REGULAMIN REKRUTACJI

§1

1. W celu przestrzegania zasad rekrutacji, w Szkole została powołana Komisja Kwalifikacyjna, w składzie:

a. Dyrektor Szkoły,
b. Psycholog szkolny,
c. Nauczyciele.

2. Skład i liczebność komisji określa organ prowadzący Szkołę.

§2

1. Przyjęcie dziecka do Szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
2. Procedura kwalifikacyjna obejmuje następujące działania:

a. złożenie przez Rodziców lub opiekunów prawnych (zwanych dalej Rodzicami) formularza rekrutacji – drogą elektroniczną;
b. wpłacenie przez Rodziców bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł przed pierwszym spotkaniem rekrutacyjnym.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy spółki Edukacja Społeczna Sp. z o.o. – nr 15 1020 1026 0000 1102 0269 0519.

c. udział dziecka i Rodziców w spotkaniu rekrutacyjnym, które Szkoła zorganizuje:

* nie później niż do połowy kwietnia w roku rozpoczęcia nauki – w przypadku kandydatów do oddziałów edukacyjnych tworzonych wraz z nowym rokiem szkolnym (nabór do klasy 1).
* w terminie uzgodnionym z Komisją Kwalifikacyjną – dotyczy kandydatów na uczniów Szkoły do istniejących oddziałów edukacyjnych w trakcie roku szkolnego (spotkania z dziećmi i Rodzicami zostaną ustalone indywidualnie).

d. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje naboru uczniów spośród listy kandydatów, na podstawie:

* przyjętych w szkole zasad rekrutacji, z uwzględnieniem warunków pierwszeństwa zapisu do szkoły, przedstawionych w §3 niniejszego regulaminu,
* rekomendacji Komisji Kwalifikacyjnej po przeprowadzonych zajęciach edukacyjnych
i obserwacjach.

§3

1. Przy równej liczbie punktów przyznanych przez Komisję Kwalifikacyjną pierwszeństwo zapisu do szkoły ma kandydat:

a. którego rodzeństwo uczęszcza już do Dwujęzycznej Szkoły
w Łomiankach,
b. który brał udział w rekrutacji w roku poprzednim, ale – wskutek braku miejsc, nie został wpisany na listę uczniów naszej szkoły.

2. Spełnienie przez kandydata warunków pierwszeństwa zapisu do szkoły, wskazanych w pkt. 1 nie ma wpływu na proces rekrutacji.

§4

1. Dodatkowymi niezbędnymi warunkami zakończenia procesu rekrutacji, są:

a. podpisanie przez Rodzica dziecka, Umowy o kształcenie ucznia (w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły);
b. dokonanie wpłaty na wskazane konto opłaty administracyjnej, zgodnie z obowiązującym regulaminem opłat;
c. w przypadku posiadania opinii psychologiczno-pedagogicznej dziecka, dostarczenie jej kopii lub podpisanie pisemnego oświadczenia, że dziecko takiej opinii nie posiada.

2. Po spełnieniu warunków zamieszczonych w pkt. 1 kandydat może rozpocząć naukę w Szkole, zostając jej uczniem.

§5

Regulamin Procesu Rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 roku.

Dyrektor Zarządzający
Edukacja Społeczna

FORMULARZ REKRUTACYJNY - DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Verification