Rekrutacja - Szkoła Podstawowa

DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMIANKACH

ZASADY REKRUTACJI

 

Zapisy kandydatów do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Łomiankach prowadzone są w Sekretariacie Szkoły przy ul. Warszawskiej 141 – w ciągu całego roku szkolnego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą telefoniczną i elektroniczną:

tel. do Dyrektora Szkoły: +48 537 930 038

tel. do Sekretariatu Szkoły: +48 22 75 111 73

E-mail szkoły: rekrutacja@eduspoleczna.pl

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

§1

 

 1. W celu przestrzegania zasad rekrutacji, w Szkole została powołana Komisja Kwalifikacyjna, w składzie:
  1. Dyrektor Szkoły,
  2. Psycholog szkolny,
  3. Nauczyciele.
 2. Skład i liczebność komisji określa organ prowadzący Szkołę.

 

§2

 

 1. Przyjęcie dziecka do Szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
 2. Procedura kwalifikacyjna obejmuje następujące działania:
  1. złożenie przez Rodziców lub opiekunów prawnych (zwanych dalej Rodzicami) formularza rekrutacji – drogą elektroniczną;
  2. wpłacenie przez Rodziców bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł na rachunek szkoły nr 15 1020 1026 0000 1102 0269 0519.
  3. udział dziecka i Rodziców w spotkaniu rekrutacyjnym, które Szkoła zorganizuje:
   • nie później niż do połowy kwietnia w roku rozpoczęcia nauki – w przypadku kandydatów do oddziałów edukacyjnych tworzonych wraz z nowym rokiem szkolnym (oddział przedszkolny „0” i klasa pierwsza);
   • w terminie uzgodnionym z Komisją Kwalifikacyjną – dotyczy kandydatów na uczniów Szkoły do istniejących oddziałów edukacyjnych w trakcie roku szkolnego (spotkania z dziećmi i Rodzicami zostaną ustalone indywidualnie).
  4. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje naboru uczniów spośród listy kandydatów, na podstawie:
   • przyjętych w szkole zasad rekrutacji, z uwzględnieniem warunków pierwszeństwa zapisu do szkoły, przedstawionych w §3 niniejszego regulaminu,
   • rekomendacji Komisji Kwalifikacyjnej po przeprowadzonych zajęciach edukacyjnych i obserwacjach.

 

§3

 

 1. Pierwszeństwo zapisu do szkoły ma kandydat:
  1. którego rodzeństwo uczęszcza już do Dwujęzycznej Szkoły w Łomiankach,
  2. który kontynuuje kształcenie w szkole (dotyczy dzieci, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego „0”),
  3. który brał udział w rekrutacji w roku poprzednim, ale – wskutek braku miejsc, nie został wpisany na listę uczniów naszej szkoły.
 2. Spełnienie przez kandydata warunków pierwszeństwa zapisu do szkoły, wskazanych w pkt. 1 nie ma wpływu na proces rekrutacji.

 

§4

 

 1. Dodatkowymi niezbędnymi warunkami zakończenia procesu rekrutacji, są:
  1. podpisanie przez Rodzica dziecka, Umowy o kształcenie ucznia (w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły);
  2. dokonanie wpłaty na wskazane konto opłaty administracyjnej, zgodnie z obowiązującym regulaminem opłat;
  3. w przypadku posiadania opinii psychologiczno-pedagogicznej dziecka, dostarczenie jej kopii lub podpisanie pisemnego oświadczenia, że dziecko takiej opinii nie posiada.
 2. Po spełnieniu warunków zamieszczonych w pkt. 1 kandydat może rozpocząć naukę w Szkole, zostając jej uczniem.

 

§5

 

Regulamin Procesu Rekrutacji wchodzi w życie z dniem 15.02.2016 roku.

Dyrektor Zarządzający
Edukacja Społeczna

FORMULARZ REKRUTACYJNY - DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Weryfikacja