Rekrutacja - Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące

DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁOMIANKACH

ZASADY REKRUTACJI

 

Zapisy kandydatów do Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach prowadzone są w Sekretariacie Szkoły przy ul. Warszawskiej 141. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą telefoniczną i elektroniczną:

tel. do Dyrektora Szkoły: +48 537 930 038

tel. do Sekretariatu Szkoły: (22) 75 111 73

E-mail Dyrektor: dyrektor@eduspoleczna.pl

E-mail szkoły: rekrutacja@eduspoleczna.pl

 

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

 

Absolwenci szkół Podstawowych i gimnazjów przystąpili do egzaminów wstępnych, które odbyły się w dwóch terminach w miesiącach marzec i kwiecień 2019r.

 

Od września w Dwujęzycznym Liceum w Łomiankach planuję otworzyć 2 klasy pierwsze dla absolwentów gimnazjów i 2 lub 3 klasy pierwsze dla absolwentów szkół podstawowych pod warunkiem, że wszyscy uczniowie spełnią kryteria rekrutacji.

 

Obecnie spotkania rekrutacyjne przeprowadzane są indywidualnie z Dyrektorem Szkoły.

 

Podczas spotkań Dyrektor Szkoły zapoznaje Rodziców i ucznia z  programem szkoły.

 

Zapisz się na spotkanie wypełniając zamieszczony poniżej formularz rekrutacyjny.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 będzie przebiegała zgodnie z regulaminem zamieszczonym poniżej.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

§ 1 Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

 

1. W celu przestrzegania zasad rekrutacji, w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym w Łomiankach (zwanym dalej również „Szkołą” lub „Liceum”) została powołana Komisja Rekrutacyjna, w składzie:

a) Dyrektor Szkoły,

b) Nauczyciele.

2.Skład i liczebność komisji określa organ prowadzący Szkołę.

3.Komisji przewodniczy Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

 

 § 2 Procedura kwalifikacyjna

 

 1. Kandydat na ucznia Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach osobiście lub za pośrednictwem rodziców składa wypełnioną Kartę zgłoszenia w Sekretariacie szkoły lub wysyła jej kopię za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@eduspoleczna.pl.
 2. Kandydat uczestniczy w egzaminie wstępnym do Liceum zgodnie z regulaminem rekrutacji, z wyłączeniem przypadków opisanych w par.
 3. Kandydat dopuszczony jest do egzaminu wstępnego, jeżeli:

a) złożył wypełnioną i podpisaną przez rodziców kartę zgłoszenia;

b) złożył zaświadczenie ze szkoły o uzyskanych wynikach nauczania i ocenie z zachowania w I semestrze roku szkolnego 2018/2019;

oraz część ustną – rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

c) wniósł bezzwrotną opłatę za egzamin w wysokości 300 zł na rachunek Edukacji Społecznej Sp. z o.o. prowadzony przez bank PKO BP  nr: 15 1020 1026 0000 1102 0269 0519

i przedstawił dowód jej wniesienia (w tytule przelewu należy wpisać: „OPŁATA EGZAMINACYJNA – imię i nazwisko kandydata”).

4.Egzamin wstępny przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

5.Egzamin wstępny obejmuje część pisemną z przedmiotów:

a) język polski,

b) matematyka,

c) język angielski

oraz część ustną-rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

 1. Przed wejściem na salę egzaminacyjną Kandydat przedstawia ważną legitymację szkolną.
 2. Prace egzaminacyjne są kodowane i sprawdzane przez członków Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Komisja Rekrutacyjna nie ma obowiązku udostępniania prac egzaminacyjnych.

§ 3 Zwolnienie z egzaminu wstępnego

 

 1. Zwolniony z całej części pisemnej Egzaminu Wstępnego do Liceum jest kandydat, który jest laureatem jednego z konkursów organizowanych przez kuratora oświaty z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

Kandydat zwolniony z części pisemnej przystępuje do części ustnej egzaminu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat ten jest zwolniony z opłaty za egzamin w całości.

 1. Kandydat, który jest finalistą konkursów organizowanych przez kuratora oświaty z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski jest zwolniony z części egzaminu odpowiadającej danemu przedmiotowi i otrzymuje maksymalną liczbę punktów za ten egzamin.

Kandydat ten uzyskuje rabat w opłacie za egzamin wstępny w wysokości 25% za jeden przedmiot, z którego egzaminu jest zwolniony.

 1. Kandydat posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, jest zwolniony z tej części egzaminu wg poniższych kryteriów:

a) w przypadku posiadania certyfikatu z języka angielskiego wyższego stopnia (np. Certificate in Advanced English), zwolnienie kandydata z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego maksymalnej liczby punków z danego egzaminu oraz rabat w opłacie za egzamin wstępny w wysokości 25%;

b) w przypadku kandydata – ucznia 3 klasy gimnazjum, posiadającego certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2, np. First Certificate:

 • ocena A – kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów, tj. 20 pkt. z tego egzaminu oraz rabat w opłacie za egzamin wstępny w wysokości 25%;
 • ocena B – kandydat otrzymuje 15 pkt. z tego egzaminu;

c)  w przypadku kandydata – ucznia 8 klasy szkoły podstawowej, posiadającego certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2, np. First Certificate:

 • ocena B – kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów, tj. 20 pkt. z tego egzaminu oraz rabat w opłacie za egzamin wstępny w wysokości 25%;
 • ocena C – kandydat otrzymuje 15 pkt. z tego egzaminu;

d)  w przypadku kandydata posiadającego certyfikat z języka angielskiego na poziomie B1 – kandydat nie jest zwolniony z egzaminu, natomiast otrzymuje 5 pkt.

Liczy się tylko jeden – najwyższy uzyskany certyfikat przez kandydata.

 1. Kopię dokumentu potwierdzającego prawo do zwolnienia z całości egzaminu lub jego części należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej trzy dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu wstępnego.

§ 4 Egzamin wstępny

 

1.Egzamin wstępny będzie przeprowadzony w salach budynku przy ul. Wiślanej 35 w Łomiankach.

2.Egzamin wstępny przeprowadzony zostanie w dwóch terminach:

a)   02.03. – 03.03.2019 roku – wg poniższego harmonogramu:

 • w dniu 02.03.2019r. (sobota), w godzinach 10:00 – 14:00 odbędą się egzaminy z języka polskiego (90 minut) i matematyki (90 minut);
 • w dniu 03.03.2019r. (niedziela), w godzinach 10:00 – 15:00 odbędzie się egzamin z języka angielskiego (90 minut) i rozmowa kwalifikacyjna;

b) 27.04.-28.04.2019 roku-wg poniższego harmonogramu:

 • w dniu 27.04.2019r. (sobota), w godzinach 10:00 – 14:00 odbędą się egzaminy z języka polskiego (90 minut) i matematyki (90 minut);
 •  w dniu 28.04.2019r. (niedziela), w godzinach 10:00 – 15:00 odbędzie się egzamin z języka angielskiego (90 minut) i rozmowa kwalifikacyjna.
 1. Kandydat, podczas wypełniania Karty zgłoszenia wybiera termin, w którym chce przystąpić do egzaminu wstępnego.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania podczas egzaminu wstępnego do Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach wynosi 100 pkt. W skład punktacji wchodzą:

a) wyniki z egzaminu z języka polskiego – maksymalnie 25 pkt.,

b) wyniki z egzaminu z matematyki – maksymalnie 25 pkt.,

c) wyniki z egzaminu z języka angielskiego – maksymalnie 20 pkt.,

d) ocena z zachowania za I semestr roku szkolnego 2018/2019:

 • wzorowa – 10 pkt.,
 • bardzo dobra – 5 pkt.,
 • dobra – 2 pkt.,
 • poniżej – 0 pkt.;

e) uzyskany tytuł laureata w konkursie na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 5 pkt., jeśli kandydat posiada dwa tytuły laureata lub więcej – 10 pkt.,

f) rozmowa kwalifikacyjna – maksymalnie 10 pkt.

 

§ 5 Wyniki egzaminów wstępnych

 

 1. Lista przyjętych kandydatów do Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach będzie ogłoszona nie później niż do 15.05.2019 roku.
 2. Wyniki egzaminu wstępnego w postaci zakodowanej listy przyjętych kandydatów dostępne będą na stronie internetowej szkoły.
 3. Komisja rekrutacyjna ma prawo ustanowić listę rezerwową, którą zamieści na stronie szkoły w postaci zakodowanej. Ogłasza się ją w tym samym terminie, co listę przyjętych kandydatów. Kandydaci są na niej umieszczeni według kolejności wyników uzyskanych na egzaminie wstępnym.
 4. Kandydatowi nie udziela się informacji o liczbie punktów uzyskanych na egzaminie.

§ 6 Przyjęcie kandydata do szkoły

 

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną – na podstawie wyników egzaminów wstępnych. Decyzja ta jest ostateczna.
 2. Kandydat, który znalazł się na liście przyjętych, ma zagwarantowane miejsce na liście uczniów w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym w Łomiankach pod warunkiem, że złoży w sekretariacie szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu na koniec danego etapu edukacyjnego, w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 3. Dodatkowymi, niezbędnymi warunkami zakończenia procesu rekrutacji, są:

a) podpisanie przez Rodzica kandydata, Umowy o kształcenie ucznia w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych kandydatów do szkoły;

b) dokonanie wpłaty na wskazane konto opłaty administracyjnej, w wysokości i w terminie zgodnie z obowiązującą umową.

5.Po spełnieniu warunków zamieszczonych w pkt. 2 i 3 kandydat może rozpocząć naukę w Szkole, zostając jej uczniem.

6.Niespełnienie któregoś z tych warunków jest traktowane jako rezygnacja ze Szkoły. Uczeń zostaje wtedy skreślony z listy przyjętych, a jego miejsce zostaje zaproponowane kandydatowi z listy rezerwowej – wg kolejności.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem 21.11.2018 roku.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Zarządzający

Edukacja Społeczna Sp. z o.o.