Rekrutacja - Gimnazjum

DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM W ŁOMIANKACH

ZASADY REKRUTACJI

 

Zapisy kandydatów do Dwujęzycznego Gimnazjum w Łomiankach prowadzone są w Sekretariacie Szkoły przy ul. Warszawskiej 141 – w ciągu całego roku szkolnego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą telefoniczną i elektroniczną:

tel. do Dyrektora Szkoły: +48 537 930 038

tel. do Sekretariatu Szkoły: +48 22 75 111 73

E-mail szkoły: rekrutacja@eduspoleczna.pl

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

§1

 

 1. W celu przestrzegania zasad rekrutacji, w Szkole została powołana Komisja Kwalifikacyjna, w składzie:
  1. Dyrektor Szkoły,
  2. Psycholog szkolny,
  3. Nauczyciele.
 2. Skład i liczebność komisji określa organ prowadzący Szkołę.

 

§2

 

 1. Przyjęcie dziecka do Szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
 2. Procedura kwalifikacyjna obejmuje następujące działania:
  1. złożenie przez Rodziców lub opiekunów prawnych (zwanych dalej Rodzicami) formularza rekrutacji – drogą elektroniczną;
  2. wpłacenie przez Rodziców bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł na rachunek szkoły nr 15 1020 1026 0000 1102 0269 0519.
  3. udział dziecka i Rodziców w spotkaniu rekrutacyjnym, które Szkoła zorganizuje:
   • nie później niż do połowy kwietnia w roku rozpoczęcia nauki – w przypadku kandydatów do oddziałów edukacyjnych tworzonych wraz z nowym rokiem szkolnym (klasa pierwsza);
   • w terminie uzgodnionym z Komisją Kwalifikacyjną – dotyczy kandydatów na uczniów Gimnazjum do istniejących oddziałów edukacyjnych w trakcie roku szkolnego (spotkania z uczniami i Rodzicami zostaną ustalone indywidualnie).
  4. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje naboru uczniów spośród listy kandydatów, na podstawie:
   • przyjętych w szkole zasad rekrutacji,
   • rekomendacji Komisji Kwalifikacyjnej po przeprowadzonych obserwacjach i egzaminach wstępnych.
  5. Egzaminy wstępne obejmują przystąpienie przez Ucznia do następujących testów:
   • Test zdolności językowych,
   • Test z języka angielskiego.

 

§3

 

 1. Kolejność listy kandydatów opracowana jest w oparciu o:
  1. wyniki z testów określonych w §2 pkt. 2e),
  2. wyniki sprawdzianu szóstoklasisty,
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

§4

 

 1. Dodatkowymi niezbędnymi warunkami zakończenia procesu rekrutacji, są:
  1. podpisanie przez Rodzica dziecka, Umowy o kształcenie ucznia (w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły);
  2. dokonanie wpłaty na wskazane konto opłaty administracyjnej, zgodnie z obowiązującym regulaminem opłat;
  3. w przypadku posiadania opinii psychologiczno-pedagogicznej dziecka, dostarczenie jej kopii lub podpisanie pisemnego oświadczenia, że dziecko takiej opinii nie posiada.
 2. Po spełnieniu warunków zamieszczonych w pkt. 1 kandydat może rozpocząć naukę w Szkole, zostając jej uczniem.

 

§5

 

Regulamin Procesu Rekrutacji wchodzi w życie z dniem 15.02.2016 roku.

 

Dyrektor Zarządzający
Edukacja Społeczna

FORMULARZ REKRUTACYJNY - DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM

 

Weryfikacja